สงขลา จะนะ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา จะนะ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา จะนะ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา จะนะ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา


เลขที่ประกาศ : 084158

หัวหน้าหน่วย QA.Pest control

หัวหน้าหน่วย QA.Pest control

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ตรวจนับแมลงตามชนิดจากจุดติดตั้งเครื่องดักแมลงประจำวัน
2.ดูแลและทวนสอบการปฎิบัติงานผู้ให้บริการ
3.เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ Pest Control ประจำเดือน
4.สำรวจและตรวจสอบร่องรอยตามพื้นที่ความเสี่ยงประจำวัน
5.สำรวจแหล่งและการแพร่ระบาดสัตว์พาหะประจำเดือน
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084111

เจ้าหน้าที่ QA Lab Organo

เจ้าหน้าที่ QA Lab Organo

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. สุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง
2. ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์และบันทึกรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. การบันทึกการ HOLD สินค้าประจำวัน
4 นำสินค้าประจำวันเข้าตู้ Incubation ที่อุณหภูมิ 37 และ 55 องศาเซลเซียส
5. ดำเนินการเบิกสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้ากรณีตรวจสอบซ้ำ
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083958

เจ้าหน้าที่ QC Packing

เจ้าหน้าที่ QC Packing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
- ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
- ทวนสอบการเตรียม Media
- ทวนสอบการชั่งสาร Premix
- ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต
- ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต
- ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง
- ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน
- ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ
- ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083967

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
สามารถปฏิบัติงานทางด้านเชื่อมประกอบและติดตั้ง , สามารถทำงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083968

หัวหน้าหน่วยระบบน้ำดี

หัวหน้าหน่วยระบบน้ำดี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดของงาน:
-ปฏิบัติงานและกระบวนการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบผลิตน้ำดี
-ดูแลควบคุมระบบผลิตน้ำดี
-ดูแลรักษาชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถช่วยงานซ่อมสร้างและทำงานเชื่อมได้
-สามารถประกอบโครงสร้างการเดินท่อได้
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082567

หัวหน้าแผนกขูดสะอาด

หัวหน้าแผนกขูดสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างยริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างยริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน
2. จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3. ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4. แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ
7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082568

หัวหน้าแผนกบรรจุ

หัวหน้าแผนกบรรจุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างยริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างยริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน
2.จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6.อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ
7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082569

Sales Supervisor

Sales Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน ภายหลังจากการยืนยันการขาย จนถึงการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079279

หัวหน้างานขาย (sales supervisor)

หัวหน้างานขาย (sales supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.จัดทำระบบเอกสารของฝ่าย
2.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078936

หัวหน้าหน่วยธุรการ

หัวหน้าหน่วยธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ควบคุมงานระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรมทั้งหมด
2.จัดทำข้อมูลเอกสารโครงการ
3.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองภายในฝ่ายวิศวกรรม
4. เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076189

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการ

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา จะนะ นาทับ
1.จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.มีความรู้ด้านเครื่องจักร
3.สามารถเขียนแบบโดยการใช้โปรแกรมต่างๆได้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076188

เจ้าหน้าที่QA.Labelling

เจ้าหน้าที่QA.Labelling

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์อุปกรณ์ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปในขั้นตอนการปิดฉลากได้ตามมาตรฐาน และบันทึกผลการทวนสอบอย่างถูกต้อง
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074999

เจ้าหน้าที่QA.OUT-GOING

เจ้าหน้าที่QA.OUT-GOING

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์อุปกรณ์ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปในขั้นตอนการปิดฉลากได้ตามมาตรฐาน และบันทึกผลการทวนสอบอย่างถูกต้อง
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075009

หัวหน้าแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค

หัวหน้าแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ดูแลควบคุมกฏหมายอาหารทั้งไทยและต่างประเทศ
2.จัดทำ Spec สินค้า/ส่วนประกอบเพื่อใช้ Support กระบวนการผลิต
3.จัดทำระบบ Document Control
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075200

หัวหน้าแผนกบัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบ

งานประจำ : ตามผังโครงสร้างบ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน
2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย
3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม
4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน
5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบบัญชีของแผนก
6.แก้ปัญหาปรับปรุงงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073641

หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า

หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
: พื้นที่ปฏิบัติงานและกระบวนการซ่อมแซม-ซ่อมสร้าง-บำรุงรักษาเครื่องจักร,ระบบFire Alam,ระบบเมนไฟ, ระบบคอนโทรลมมอเตอร์,Generator, Vaccuum seal,เครื่องใช้ไฟฟ้าโรงงาน )
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069832

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1 เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวอย่างประจำวันและตัวอย่างเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
2.เตรียมความพร้อมในการศึกษา Shelf life
3. ควบคุมการชั่ง Premix ประจำวัน
4. ควบคุมการทำงานและ Training ของพนักงานในหน่วยงาน Premix และหน่วยงานการเตรียมตัวอย่าง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069827

หัวหน้าแผนกออกแบบควบคุมและพัฒนากระบวนการ (PCD Supervisor)

หัวหน้าแผนกออกแบบควบคุมและพัฒนากระบวนการ (PCD Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบ

งานประจำ : ตามผังโครงสร้างบ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบ/จัดทำสูตรสำหรับตัวอย่างเพื่อศึกษา TD& HP สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และ Revise 3 ปี พร้อมทั้งออกแบบการทดลองกรณี Deviation Retort
2.ออกแบบ/จัดทำแผนการทดลองเกี่ยวกับการเพิ่ม %Recovery / %Yield ในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3.กำหนดและจัดทำเอกสารมาตรฐานการฆ่าเชื้อ ตารางฆ่าเชื้อ การแก้ไขการเบี่ยงเบนต่างๆ ณ หม้อฆ่าเชื้อ
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066297

หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม

หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และจัดทำแผนอบรมประจำปี
2. ดูแลการฝึกอบรมOJT
3. จัดทำคู่มือการประเมินและสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066298

หัวหน้าหน่วยแรงงานสัมพันธ์

หัวหน้าหน่วยแรงงานสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ
2.ดูแลควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา