สงขลา จะนะ นาทับ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา จะนะ นาทับ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา จะนะ นาทับ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา จะนะ นาทับ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 4 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 089623

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยสรรหา

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยสรรหา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.คัดสรร/คัดเลือก/คัดกรอง ใบสมัคร ให้คุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการ
2.สัมภาษณ์ผู้สมัครรายเดือน
3.จัดทำใบประเมิน
4.ทำโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088753

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่าง(เทคนิคงานบริการติดแก๊ส)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่าง(เทคนิคงานบริการติดแก๊ส)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างยริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างยริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. วางแผน เชิงกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัทที่รับผิดชอบ
2. จัดสรรทรัพยากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ควบคุมงานและติดตามงาน
4. แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานในหน้าที่รับผิดชอบและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางาน
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088517

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก QA.INCOMING

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก QA.INCOMING

งานประจำ : เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบ

งานประจำ : ตามผังโครงสร้างบ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดของงาน
1.ประกันคุณภาพในขั้นตอนการรับบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง, ฝา, กล่อง, ฉลาก ฯ), ส่วนผสม, สารเคมี
2.ควบคุมระบบ Pest Control
3.ควบคุม GMP พื้นที่รับและจัดเก็บ(บรรจุภัณฑ์, ส่วนผสม, สารเคมี), วิศวกรรม, โรงอาหาร, รอบนอกอาคารผลิต
4.สนับสนุนข้อมูลของ Supplier ให้ฝ่ายจัดซื้อ
5.Audit Supplier
6.แก้ไขปัญหาประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก และปรับปรุงงาน
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088507

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกQA.OUT-GOING&PACKAGING

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกQA.OUT-GOING&PACKAGING

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา จะนะ นาทับ
1. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และมาตรฐานการตรวจของหน่วยงาน
2. จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3. กำกับควบคุมการตรวจสอบให้ทันตามแผนการส่งออก
4. ตรวจรับและตรวจสอบ Paketging
5. Test Paketging ให้ได้ตาม Spec
6. ควบคุมติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7. ควบคุม NC ในพื้นที่รับผิดชอบ
8. แก้ไขปัญหาประสานงานกับหน่วยงานที่มีปัญหาทั้งภายในและภายนอกและปรับปรุงงาน
9. TRAINER ด้าน GMP
10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084158

หัวหน้าหน่วย QA.Pest control

หัวหน้าหน่วย QA.Pest control

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ตรวจนับแมลงตามชนิดจากจุดติดตั้งเครื่องดักแมลงประจำวัน
2.ดูแลและทวนสอบการปฎิบัติงานผู้ให้บริการ
3.เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ Pest Control ประจำเดือน
4.สำรวจและตรวจสอบร่องรอยตามพื้นที่ความเสี่ยงประจำวัน
5.สำรวจแหล่งและการแพร่ระบาดสัตว์พาหะประจำเดือน
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084111

เจ้าหน้าที่ QA Lab Organo

เจ้าหน้าที่ QA Lab Organo

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. สุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง
2. ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์และบันทึกรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. การบันทึกการ HOLD สินค้าประจำวัน
4 นำสินค้าประจำวันเข้าตู้ Incubation ที่อุณหภูมิ 37 และ 55 องศาเซลเซียส
5. ดำเนินการเบิกสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้ากรณีตรวจสอบซ้ำ
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083958

เจ้าหน้าที่ QC Packing

เจ้าหน้าที่ QC Packing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
- ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
- ทวนสอบการเตรียม Media
- ทวนสอบการชั่งสาร Premix
- ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต
- ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต
- ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง
- ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน
- ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ
- ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083967

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
สามารถปฏิบัติงานทางด้านเชื่อมประกอบและติดตั้ง , สามารถทำงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083968

หัวหน้าหน่วยระบบน้ำดี

หัวหน้าหน่วยระบบน้ำดี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดของงาน:
-ปฏิบัติงานและกระบวนการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบผลิตน้ำดี
-ดูแลควบคุมระบบผลิตน้ำดี
-ดูแลรักษาชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถช่วยงานซ่อมสร้างและทำงานเชื่อมได้
-สามารถประกอบโครงสร้างการเดินท่อได้
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082567

หัวหน้าแผนกขูดสะอาด

หัวหน้าแผนกขูดสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างยริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างยริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน
2. จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3. ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4. แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ
7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082568

หัวหน้าแผนกบรรจุ

หัวหน้าแผนกบรรจุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างยริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างยริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน
2.จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6.อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ
7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082569

Sales Supervisor

Sales Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน ภายหลังจากการยืนยันการขาย จนถึงการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 079279

หัวหน้างานขาย (sales supervisor)

หัวหน้างานขาย (sales supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.จัดทำระบบเอกสารของฝ่าย
2.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078936

หัวหน้าหน่วยธุรการ

หัวหน้าหน่วยธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ควบคุมงานระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรมทั้งหมด
2.จัดทำข้อมูลเอกสารโครงการ
3.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองภายในฝ่ายวิศวกรรม
4. เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076189

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการ

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา จะนะ นาทับ
1.จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.มีความรู้ด้านเครื่องจักร
3.สามารถเขียนแบบโดยการใช้โปรแกรมต่างๆได้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076188

เจ้าหน้าที่QA.Labelling

เจ้าหน้าที่QA.Labelling

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์อุปกรณ์ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปในขั้นตอนการปิดฉลากได้ตามมาตรฐาน และบันทึกผลการทวนสอบอย่างถูกต้อง
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074999

เจ้าหน้าที่QA.OUT-GOING

เจ้าหน้าที่QA.OUT-GOING

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์อุปกรณ์ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปในขั้นตอนการปิดฉลากได้ตามมาตรฐาน และบันทึกผลการทวนสอบอย่างถูกต้อง
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075009

หัวหน้าแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค

หัวหน้าแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ดูแลควบคุมกฏหมายอาหารทั้งไทยและต่างประเทศ
2.จัดทำ Spec สินค้า/ส่วนประกอบเพื่อใช้ Support กระบวนการผลิต
3.จัดทำระบบ Document Control
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 075200

หัวหน้าแผนกบัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบ

งานประจำ : ตามผังโครงสร้างบ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน
2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย
3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม
4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน
5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบบัญชีของแผนก
6.แก้ปัญหาปรับปรุงงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073641

หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า

หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
: พื้นที่ปฏิบัติงานและกระบวนการซ่อมแซม-ซ่อมสร้าง-บำรุงรักษาเครื่องจักร,ระบบFire Alam,ระบบเมนไฟ, ระบบคอนโทรลมมอเตอร์,Generator, Vaccuum seal,เครื่องใช้ไฟฟ้าโรงงาน )
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา