สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5660 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108463

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
-วางแผน ติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณ ปรับปรุงและออกแบบขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณประจำปี
-ประเมินผลการใช้งบประมาณ ประเมินความเสี่ยงของการใช้งบประมาณ
-จัดทำประมาณการกำไรขาดทุนประจำปีในภาพรวมทั้งองค์กร
-จัดทำรายงานทางการเงิน และให้ข้อมูลทางการเงินแก่ฝ่าย Investor Relations
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104008

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103463

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ลักษณะงานที่ทำ
1. บันทึกสมุดรายวันซื้อ-ขาย ระบบโปรแกรมทางบัญชี
2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีสมุดรายวันซื้อ-ขาย
3. บันทึกบัญชีในสรุปเบิกเงินสดย่อย
4. Audit stock
5. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
6. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7. ปิดงบได้
8. บันทึกและตรวจสอบการจ่ายเจ้าหนี้และจ่ายอื่นๆ
9. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102819

ตำแหน่งงานว่างMarket Impact Team Office ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างMarket Impact Team Office ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
จัดทำข้อมูลและวางแผนงานเพื่อสนับสนุนการขาย การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายและสื่อทางการตลาด รวมทั้งดูแล ติดตามสื่อโฆษณาและส่งมอบให้กับทีมขายหรือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102475

ตำแหน่งงานว่างธุรการ บุคคล (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ บุคคล (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางแผนการทำงาน งบประมาณ และกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทั้งในด้านระบบข้อมูล ด้านบัญชี การหมุนเวียนสต๊อกคงคลังของวัตถุดิบ//อะไหล่ และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาด้านความรู้ให้กับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102472

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวิเคราะห์ประจำไลน์ผลิต โรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวิเคราะห์ประจำไลน์ผลิต โรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงอยู่เสมอ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 102481

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผลิต โรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผลิต โรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนด้านการผลิตและการบำรุงรักษา เครื่องจักรเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านงบประมาณ ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102473

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-จ่ายวัตถุดิบ โรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-จ่ายวัตถุดิบ โรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ดูแลการรับ- จัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ให้ถูกต้องตามหลัก GMP การจัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่เบิก การตรวจนับสต๊อกคงเหลือและตรวจสอบกับบัญชีสโตร์ ดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน และความปลอดภัยในการทำงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102480

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าไลน์การผลิต โรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าไลน์การผลิต โรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการในไลน์ผลิต เพื่อให้ได้ตาม KPI ดังนี้ ประสิทธิภาพน้ำเชื่อม,ประสิทธิภาพเครื่องจักร, ประสิทธิภาพการใช้ฝา, เปอร์เซ็นขวดสูญเสีย โดยจัดกำลังคนที่เหมาะสม และทำงานด้วยความปลอดภัย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102478

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค กสท.มีนบุรี 1 ตำแหน่ง 14,000 บาท ต่อ เดือน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค กสท.มีนบุรี 1 ตำแหน่ง 14,000 บาท ต่อ เดือน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาวิธีการพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102466

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวิเคราะห์ Micro โรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวิเคราะห์ Micro โรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
เก็บตัวอย่างน้ำ,น้ำเชื้อ,น้ำอัดลม,ขวดเปล่าหลังล้าง,น้ำRinse และอุปกรณ์ต่างๆตลอดสายการผลิตและตัวอย่างที่สุ่มมาจากตลาด มาตรวจสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ ทำรายงาน วิเคราะห์แนวโน้ม และแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102469

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป โรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป โรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
งานเอกสารของฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย ล้างอุปกณ์เครื่องแก้วห้องไมโคร และทดสอบชิม ขับรถพยาบาล
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 102474

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายโรงงาน โรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายโรงงาน โรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนกระบวนการทำงาน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร งบประมาณ และกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทั้งในด้านระบบข้อมูล ระบบบัญชีและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาด้านความรู้ให้กับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวิเคราะห์วัตถุดิบ โรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวิเคราะห์วัตถุดิบ โรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วิเคราะห์ตรวจสอบพรีฟอร์มในกระบวนการผลิต ตรวจรับพรีฟอร์มและเรซิ่นจาก supplier
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102034

ตำแหน่งงานว่างHORECA Manager

ตำแหน่งงานว่างHORECA Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
-Have ability to responsible for the daily, weekly, monthly, yearly sales target and also responsible for market share within the assigned area
-Responsible for preparing information and data to present to HORECA team management in the monthly meeting and annual meeting
-Be able to open the new account and new opportunity as required from the function and company
-Responsible for sales revenue and net profit within the assigned area
-Be able to create sales promotion and marketing activity t
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102035

ตำแหน่งงานว่างGroup Manager

ตำแหน่งงานว่างGroup Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
- Be able to manage the team to work together to achieve the same goal. (sales volume, sales revenue, profit).
- Have a high negotiating skill.
- Be able to be a part of the team to work together to set up team's strategy.
- Be able to lead the team to implement the strategy.
- Be able to prepare and present the result to management via power point.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101764

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ประจำสถานีบริการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ประจำสถานีบริการ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ลักษณะงานที่ทำ
1.บันทึกรายงานสรุปการขายประจำวันสถานีบริการ
2.ใบกำกับภาษีขายเงินสด,เงินเชื่อ,ใบแจ้งหนี้
3.ควบคุมสต๊อคน้ำมันเครื่อง
4.งานวางบิล
5.ให้บริการในมินิมาร์ท
6.ปฏิบัติงานหน้าลาน
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101615

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
2.บริหารงานต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ
3.บริหารบุคลากรภายในสถานีบริการน้ำมัน ด้านการให้บริการและความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน
4.ให้บริการด้านงานมินิมาร์ท
5.ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 101132

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาห้างโอเดียน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาห้างโอเดียน

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1. บริหารจัดการภายในร้าน เช่น สินค้าและบริการ
2. สรุปยอดขายประจำวัน/เดือน/ปี
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายในร้าน
4. งานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ตามสูตรของบริษัท
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101175

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟพันธุ์ไทย เขต 8

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟพันธุ์ไทย เขต 8

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ลักษณะงานที่ทำ
1.งานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ตามสูตรของบริษัทฯ
2.ต้อนรับลูกค้า , บริการลูกค้า
3.เปิด-ปิด ทำความสะอาดร้าน
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา