สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5846 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119518

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตรัง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตรัง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
1.จัดทำ ตรวจสอบ แลกระทบยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
2.จัดทำรายงานทางการเงิน
3.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภงด 3, 53 และ 54
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118952

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานราชการ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
รายละเอียดงาน

- ดูแลด้านการสรรหาบุคลากร วางแผนอัตรากำลังคน

- ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหา ติดต่อประสานงานกับต้นสังกัด และสามารถให้คำปรึกษาในงานสรรหา

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119508

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งหมดภายในแผนก และคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การเจรจาจัดหาและวางแผนการจัดส่งสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องขอจากแต่ละแผนก
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119516

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลื่อยไม้ (หลายอัตรา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลื่อยไม้ (หลายอัตรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามผลงาน

งานประจำ : ตามผลงาน สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท
- มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้
- นายม้า, หางผ่า, หางซอย, คิวซี
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118606

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
1.วางแผนกำหนดแนวทางการทำงานและควบคุมKPI ของฝ่ายคลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บ
2.วางแผนจัดสรรและควบคุมพื้นที่/ทรัพยากรภายในฝ่ายคลังสินค้าและจัดเก็บ
3.ควบคุมติดตามและเฝ้าระวังการทำงานในพื้นที่คลังสินค้าและจัดเก็บ
4.ควบคุมติดตามและเฝ้าระวังการรวบรวมและUpdate ข้อมูล Stock สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าN/C
5.รวบรวมปัญหาประจำวัน วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน
6.ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ระบบงาน และความสามารถของเจ้าหน้าที่
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119382

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการการผลิต
- ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์และปรับปรุงสูตรการผลิต
- นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119512

ตำแหน่งงานว่างElectrical Engineer (Trang)

ตำแหน่งงานว่างElectrical Engineer (Trang)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
1.Follow the project structure.
2.Make sure that each stage of the project, electrical installation and commissioning part is progressing on time.
3.Coordinate with the suppliers and all department within the project to get the information relating to the electrical installation work.
4.Get in touch with contractors and suppliers for secondary materials and services based on request of Project Electrical Manager and project demand.
5
Report based on SOP's on progress and other KPI's
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119513

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาพม่า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาพม่า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทย และพม่า
- รับผิดชอบงานเอกสารที่เป็นภาษาพม่า
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118953

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
รับผิดชอบในส่วนของการวางแผนบริหารงานบุคคล ควบคุมคุณภาพในงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดทำกระบวนการสรรหา คัดเลือก อบรม พัฒนา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาองค์กร บริหารผลงานให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่ม บ้านซูซูกิ ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่บุคคล และฝ่ายต่างๆด้านการบริหารบุคคล
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118744

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับจองสินค้า CSC

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับจองสินค้า CSC

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
รับจองคอนกรีต ควบคุมดูแลการจัดส่งคอนกรีต ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายใน ติดตามรถจัดส่ง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119515

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในบริษัท โดยใช้ภาษาพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มความต้องการของพนักงาน
- ส่งเสริม ปรับปรุง กระบวนการทำงานภายในองค์กรให้กับแผนกต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
- ดูแล บำรุงรักษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบโปรแกรมที่ซื้อมาใช้งาน และรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาเซอร์ฟเวอร์ต่างๆ เช่น MySQL, MSSQL, DHCP, DNS, File Server, NAS, Email เป็นต้น

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119511

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคัดไม้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคัดไม้

งานประจำ : เงินเดือน 320 บ.

งานประจำ : 320 บ. สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
1.คัดไม้อัด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119328

ตำแหน่งงานว่างAsst. to QA Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ)

ตำแหน่งงานว่างAsst. to QA Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดูแลระบบ ISO
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119517

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ประสานงานระหว่างพนักงานคนจีน คนไต้หวัน และคนไทย
- แปลเอกสาร จากจีน-ไทย และ ไทย-จีน
- ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เตรียมรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118557

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ CSR

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ CSR

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา
1.วางแผน ริเริ่ม จัดทำกิจกรรม/โครงการ CSR
2.ดูแลงานด้าน CSR และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
3.ดูแลควบคุมการต่อประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ และประกันโรงงาน และต่ออายุ
สัญญาต่างๆ
4.รับรององค์กรจากภายนอกหรือสถานศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ฯ
5.ดูแลงานเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ กรณีที่มีอุปกรณ์ของอาคารเกิดความเสียหาย
หรือแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
6.เบิกจ่ายเสื้อสวัสดิการให้กับพนักงานและจัดทำสต็อคเสื้อสวัสดิการทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งส่งสต็อคเสื้อคงเหลือให้กับบัญชี
7.ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับม
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119514

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- สนับสนุน จัดเตรียม ประมานการ ด้านงบประมาณของบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
- จัดการด้านภาษ๊ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฏหมายกำหนด
- ตรวจสอบรายงานลูกหนี้ ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำปี และรายงานอื่น ๆ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118958

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ติดต่อลูกค้า / เยี่ยมลูกค้า
แนะนำสินค้ารุ่นใหม่-รุ่นเก่าให้แก่ลูกค้า
สามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าได้
แจ้งข้อมูลทางการตลาดให้กับลูกค้ารับทราบ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118486

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเครื่องสำอาง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเครื่องสำอาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
บริหารงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ วิเคราะห์ยอดขาย ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118474

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วน Vending Machine ประจำสาขาภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วน Vending Machine ประจำสาขาภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
- ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการขาย Vending Machine
- จัดหาพื้นที่การวางเครื่อง/ โยกย้าย
- วิเคราะห์ยอดขายเพื่อพัฒนาผลกำไรและรายได้ของบริษัทฯ
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118233

ตำแหน่งงานว่างProcurement Engineer

ตำแหน่งงานว่างProcurement Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป สงขลา สะเดา พังลา
-ดูแลโปรเจคเกี่ยวกับเครื่องจักร, spare part
- รับผิดชอบด้านการสั่งซื้อเครื่องจักร
-งานต่างๆตามที่ Supervisor มอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา